groep 8
Rob Loobuyck


Start schooljaar
Klasseninformatieavond groep  8             2019-2020                                                         Binnenkomst Als de kinderen ’s morgens vanaf 8.20 uur de school binnenkomen, gaan ze rustig naar hun plek om in hun boek te lezen. Om 8.30 uur is iedereen aan het lezen. Vervolgens bespreken we het programma van de dag en de eventuele bijzonderheden. Het dagprogramma staat tevens genoteerd op het whiteboard.   Absenten of te laat komen De absentielijst wordt door de leerkracht bijgehouden (geoorloofd of ongeoorloofd afwezig). Mocht uw kind eens afwezig zijn, vragen wij u het instemmingsformulier van te voren in te leveren. Deze vindt u op de site of al uitgeprint op het prikbord in de gang.   Als uw kind zonder een reden van u (b.v. een briefje of telefoontje) te laat komt, haalt hij/zij de gemiste tijd dubbel in. Dit gebeurt na schooltijd. In de bovenbouw bellen we niet meteen naar huis als uw kind iets later thuis komt. We gaan ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar huis gaan. Mocht het nog wat langer gaan duren, zullen we u uiteraard even bellen.   Vakgebieden   Rekenen We werken met de methode De wereld in getallen. In groep 8 wordt al het geleerde in complexere sommen en situaties toegepast. De onderwerpen die in groep 8 aan bod komen zijn: + , - en x-onder elkaar, delen, komma getallen, breuken, percentages, geld, tijd, meten en meetkunde. Er wordt aandacht besteed aan verhoudingen, het gemiddelde, het aflezen van verschillende soorten grafieken en het oplossen van contextsommen.   In de rekenboeken staan rekenlessen en zelfstandige rekentaken. Tijdens het zelfstandig werken in de weektaak, werken de leerlingen in drie verschillende niveaus: minimum    ,  basis           en  plusniveau               . Na de klassikale instructie, volgt er een verlengde instructie voor de leerlingen die dit nodig hebben (op het minimum en op het plusniveau). De plusgroep wordt vooruit getoetst. Deze kinderen krijgen vervolgens alleen nog instructie voor de onderdelen die nog niet beheerst worden.   We komen tijdens de lessen regelmatig rekenmachineopdrachten tegen. Wilt u uw kind daarvoor een rekenmachine meegeven?   Taal en Spelling We werken dagelijks uit de nieuwe methode Staal. De methode maakt de kinderen sterk in taal en spelling. In Staal staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De eerste twee weken vergaren de kinderen kennis van het thema die zij in de derde week moeten toepassen in een eindproduct. De methode is aantrekkelijk door de vele animaties, filmpjes en verrassende thema’s. Staal werkt, net zoals rekenen, met de drie verschillende niveaus.   Er is veel aandacht voor woordenschat, schrijven, taal verkennen, spreken en luisteren Bij de spellinglessen is er veel aandacht voor alle spellingcategorieën, werkwoordspelling, woordsoorten, zinsdelen en leestekens.   Naast deze methode krijgen de kinderen extra begrijpend lezen aangeboden (Nieuwsbegrip en vanuit het oefenboek van Cito). Ook is extra aandacht voor de werkwoordspelling.   Studievaardigheden De centrale eindtoets, toetst o.a. de studievaardigheden van de kinderen. Wij trainen dit op school door o.a. te werken uit Blits. Deze lessen gaan over het begrijpend lezen van informatieve teksten. De kinderen leren schema’s, tabellen, grafieken, kaarten, woordenboeken, etc. te bestuderen en er vragen over te beantwoorden.   EHBO De kinderen uit groep 8 krijgen gedurende een aantal weken EHBO. Deze lessen worden gegeven door een ervaren EHBO-juf en afgesloten met een examen.   Bewegingsonderwijs We gymmen twee keer in de week. Op vrijdag wordt er een spelles gegeven. Op woensdag krijgen de kinderen gym van de vakdocent Caroline. Na deze lessen gaan de kinderen zelfstandig naar huis. Op deze dagen komen de kinderen met de fiets naar school.   Sociale vaardigheden   3 Kapstokregels   We hebben met elkaar afgesproken dat wij onze bestaande regels niet uit het oog moeten verliezen, maar dat we moeten oppassen dat de leerkrachten, leerlingen en ouders door de vele regels het “bos” niet meer zien. Daarom werken wij met 3 kapstokregels waaraan wij al onze huidige regels kunnen ophangen.   We gebruiken de volgende 3 kapstokregels:  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.  3. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.     We werken met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Dit is een methode voor de ontwikkeling van de sociale competentie. Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. De methode gaat uit van 8 positieve gedragscategorieën: Ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. Naast deze lessen, werkt de HVO leerkracht Mary van Doorn met de kinderen 1x per week aan hetzelfde thema en krijgen de kinderen dit schooljaar gedurende 10 weken het programma van Rots & Water aangeboden.   Dit jaar gaan wij werken met de gelukskoffer. Alle kinderen krijgen lessen in Geluk. De doelstelling van Gelukskoffer is kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het praktisch herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. Gelukskoffer investeert in jong leiderschap en het welzijn van kinderen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander.    Organisatie in de klas   GIP We werken volgens de GIP-afspraken. Het Groeps- en Individueel gericht didactisch en Pedagogisch handelen loopt als rode draad door de school. Onze aandacht gaat uit naar het stimuleren van zelfwerkzaamheid van de kinderen. De kinderen leren daardoor zelfstandiger te werken aan taken en opdrachten. Door de uitgestelde aandacht leren zij tevens hun vragen eerst zelfstandig op te lossen.   Coöperatief leren Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij het eigen onderwijsleerproces en dat ze daar steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor leren nemen. Vanuit de gedachte dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar, willen wij deze coöperatieve werkvormen toepassen. In onze groep werken we met een aantal coöperatieve werkvormen die we dagelijks inzetten.   Zelfstandig werken Het werken in een combinatiegroep vraagt een strakke organisatievorm (zie voorbeeld in onderstaand schema). Deze organisatie biedt de leerlingen houvast en bovendien geeft het rust in de groep. Zeer regelmatig komt het voor dat de ene groep zelfstandig werkt op het moment dat de andere groep van de klas instructie krijgt. Dat vraagt om een goede concentratie, werkhouding en goede werkafspraken. De leerkracht geeft korte instructies waarna de groep het geleerde gaat oefenen. De kinderen die extra hulp nodig hebben, krijgen vervolgens verlengde instructie. De kinderen die extra uitdaging nodig hebben, volgen indien nodig de verkorte instructies en werken na de basisstof aan hun andere uitdagende opdrachten.   We stimuleren op school een kritische werkhouding en gaan ervoor dat de kinderen het beste uit zichzelf weten te halen. We willen dat de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. We voeren gesprekjes met de kinderen (o.a. POP-gesprekjes) en geven ze in groep 8 inzicht in hun behaalde resultaten. We stimuleren de kinderen om de gestelde doelen te behalen. We hopen dat u thuis uw kind ook stimuleert steeds zelfstandiger te worden, zodat uw kind straks echt klaar is voor de brugklas.   Weektaak De kinderen werken op vaste momenten aan de weektaak. De taken worden per dag ingedeeld. Deze planning wordt regelmatig besproken en zo nodig bijgesteld. Op vrijdag evalueren we de weektaak. Op deze manier leren we de kinderen o.a. plannen en krijgen ze meer inzicht in hun eigen werkhouding.   Computers en laptops Tijdens het werken aan de weektaak maken de kinderen onder andere gebruik van de computer en laptop. We werken met een server en een centrale printer. De educatieve programma’s behoren bij de verschillende methodes die wij gebruiken. Hierdoor krijgen de kinderen herkenbare opdrachten die ze moeten verwerken. De programma’s zijn ingesteld op het niveau van het kind.     Afspraken   Eten & drinken De kinderen hebben twee momenten pauze. Om 10.00 uur gaan ze even buiten spelen en om 10.15 uur wordt er wat gegeten en gedronken terwijl de leerkracht voorleest. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk geluncht. We eten en drinken gezellig met elkaar en daarna gaan de kinderen weer even naar buiten om lekker te spelen. We besteden op school regelmatig aandacht aan gezonde voeding. Op woensdag is de afgesproken fruitdag maar natuurlijk mogen de kinderen elke dag een lekker stuk fruit meenemen. Wilt u er op toe zien dat uw kind geen snoep, snoepkoek, chips, kauwgom en koolzuurhoudende drankjes meeneemt?   Traktaties We stimuleren op onze school een gezonde traktatie. We hebben al heel wat heerlijks en gezonds voorbij zien komen afgelopen jaar. Mocht uw kind iets van snoep uit delen, willen we u vragen dit vooral klein te houden.   Mobieltjes & gadgets. De kinderen mogen geen mobiel of andere apparaten mee naar school nemen. Dit hoort niet op onze basisschool thuis. Heeft uw kind een goede reden om een mobiel mee te nemen? Wilt u dat dan met ons bespreken? De mobiel wordt dan bewaard op een afgesproken plek. De school is niet verantwoordelijk voor schade aan, of kwijtgeraakte, meegenomen apparaten en gadgets.   Schoolverlaters De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar onze school verlaten. Het lijkt nu nog ver weg en er moet nog heel veel gebeuren voordat het zover is. Tegen de tijd dat de kinderen afscheid nemen van de Boswaid zijn zij er klaar voor om deze grote stap te maken.   Het advies wordt gegeven op basis van behaalde schoolresultaten (LVS), de centrale eindtoets en de werkhouding.   Van advisering naar plaatsing   - Oktober: Samen met u en uw kind voeren we een eerste gesprek en krijgt u het voorlopige advies. - November: Voorlichtingsavond SOVON 16 november om 20.00 uur (1x per twee jaar!) (Niet zeker of dit doorgaat)  - U ontvangt de Regiogids - Oriëntatie: Voorlichting, bezoek open dagen en de doe-middagen - Februari: Definitieve adviesgesprekken samen met uw kind - April: op 15 en 16 april maken de kinderen de centrale eindtoets (de IEP-toets) - Inschrijven op één nieuwe school - Onderwijskundig rapport wordt aangeleverd op de nieuwe school - Definitieve plaatsing - Overdracht met de nieuwe school (mei/juni)         Thuis & School   Huiswerk Wekelijks krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Om de week redactiesommen of wekelijks rekentuin. De kinderen maken wekelijks een bladzijde procenten en breuken. Wekelijks de twee opdrachten van Nieuwsbegrip (op eigen niveau). Dit is een taak van woordenschat en een taak van begrijpend lezen. Wij controleren op dinsdagochtend of dit in orde is. Woordenschat: regelmatig gaat het schrift mee naar huis om de woorden te leren. De kinderen maken een werkstuk. Naast de vaste taken komt er regelmatig ander huiswerk mee: voorbereiden van een presentatie, topgrafie leren, geschiedenis, Engels, etc.   Ik wil u vragen een agenda voor uw kind aan te schaffen.  Op vrijdag nemen ze deze mee naar school. Het huiswerk en de bijzonderheden van de komende week wordt hierin genoteerd. Zo kunt u dit thuis met uw kind bekijken. Het huiswerk staat ook genoteerd op het rechter whiteboard.   Huiswerk begeleiding Het is aan te raden betrokken te zijn bij het huiswerk en uw kind te helpen/begeleiden waar nodig. Bekijk met uw kind wat het huiswerk is en help zo nodig met het plannen. Als er vragen over de stof zijn, is het beter samen goed geleerd dan zelfstandig verkeerd gedaan. Het gemaakte huiswerk mag altijd eerder ingeleverd worden, maar nooit later J   Hulpouders We zullen zo nu en dan een beroep op u doen. Met uw hulp zijn we ontzettend blij en zonder uw hulp zijn bepaalde activiteiten onuitvoerbaar. We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het samenstellen van het jaarboek, expressie-activiteit voor Sint-Maarten, trainen en coachen voor het schoolvoetbaltoernooi en meefietsen naar een excursie of uitje. De vraag om hulp bereikt u meestal via een app via de groepsapp.     Gesprekken Het eerste oudergesprek in oktober gaat over het sociaal-emotionele welbevinden van uw kind. Deze gesprekken voeren we met de kinderen en de ouders van groep 8. Bij de rapport- en adviesgesprekken mogen de kinderen met u mee komen. Zo betrekken we de leerlingen bij hun eigen leerontwikkeling. We voeren ook gesprekjes met uw kind om ze nog meer bij hun eigen leerproces te betrekken. Het kan eens voorkomen dat dit eventjes na schooltijd is.   Contact U bent altijd welkom om over uw kind te praten. Een mededeling kan voor schooltijd. Een uitgebreider gesprek kan na schooltijd of we maken daarvoor een aparte afspraak. We voeren naast de dagelijkse gesprekjes en contactmomenten met uw kind gesprekjes over het welbevinden. Het zou kunnen dat dit een keertje na schooltijd is. Wij geloven in het verbeteren van de leerprestaties en een sociaal emotioneel welbevinden als we meer met kinderen dan over kinderen praten.   Telefoonlijst/AVG-lijst/Whatsappgroep We willen onze telefoonlijst met noodnummers updaten. Wilt u uw gegevens op onze lijst controleren en indien nodig aanpassen?   Vorige jaren werd er gebruikt gemaakt van een groepsapp. Deze werd beheerd door ouders uit de klas. Hierin werden vragen gesteld en informatie uitgewisseld. In verband met de nieuwe privacy wet mogen wij hier geen gegevens voor doorspelen.   We hopen u met deze informatie duidelijk te hebben gemaakt hoe er wordt gewerkt in groep 8 en wat u en de kinderen het komende jaar te wachten staat.   Ik heb er weer enorm veel zin om er met de groep en de ouders een mooi schooljaar van te maken.   Rob Loobuyck   Leerkracht Groep 8 De Boswaid, te Egmond aan den Hoef Aanwezig op ma t/m vrij www.boswaid.nl www.isob.net rob.loobuyck@isobscholen.nl