Over onze school 


Basisschool De Boswaid is een openbare school. Dat betekent dat de school openstaat voor ieder kind ongeacht de achtergrond, godsdienst of levensovertuiging.

De Boswaid is gebouwd in 1974 in de wijk Slot II te Egmond aan den Hoef.

Missie van De Boswaid

De school wil een veilige omgeving bieden waarin kinderen zich geborgen en prettig voelen. De Boswaid ziet dit als een basisvoorwaarde om te komen tot goede leerprestaties. We willen de kerndoelen van het basisonderwijs halen. Niet alleen omdat het moet, maar vooral om de kinderen een goede basis te geven voor hun verdere leven. Daarom zorgen we voor een gedegen en verantwoord basisprogramma voor de kennisvakken zoals taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde e.d.
Daarnaast is er aandacht voor de sociale, creatieve, muzikale, culturele en technische ontwikkeling. We streven daarbij altijd naar kwaliteit; zowel in het werk van de leerkracht, als in het werk van de leerlingen. Wij hanteren een leerlingvolgsysteem waarbij onze normen van de te bereiken niveaus hoger liggen dan de ondergrenzen die de inspectie stelt. De Boswaid staat voor structuur, veiligheid en kwaliteit.

De visie van De Boswaid

Op De Boswaid krijgt ieder kind onderwijs waar het recht op heeft.

Dit is het belangrijkste uitgangspunt van onze school. De school wil ieder kind binnen zijn/haar mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. De Boswaid is een school waar veiligheid en geborgenheid zorgen dat er een goede basis is om tot leren te komen. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind en streven naar optimale leerresultaten. Om dit te bereiken zorgen wij voor een goede afstemming in het onderwijsaanbod en is er veel aandacht voor een effectief klassenmanagement.

Ons onderwijs voldoet aan de drie basisbehoeften van leerlingen: competentie, autonomie en relatie.

1. Competentie

Hieronder verstaan wij dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen.

2. Autonomie

Hieronder verstaan wij dat leerlingen op de hoogte zijn van hun leergedrag en hoe ze het kunnen bijsturen. Wij willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn.

3. Relatie

Hieronder verstaan wij dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, dat ze erbij horen, dat ze het gevoel hebben welkom te zijn en dat ze zich veilig voelen.

Deze drie kernwoorden samen geven richting aan het pedagogisch klimaat op onze school.

Onze kleine school heeft als groot voordeel dat er letterlijk en figuurlijk veel ruimte is voor elk kind.

Aan de hand van onderstaande kwaliteitskenmerken geven we ons onderwijs vorm:

1. Goed onderwijs

2. Zorg op maat

3. Actueel en modern

4. Respect hebben voor elkaar

5. Veilig en vertrouwd

6. Actief

Natuurlijk vindt u op deze site veel informatie over De Boswaid. Liever nog vertellen we u persoonlijk over onze doelen en aanpak en leiden we u rond op onze school. Want de keuze voor een school wordt uiteindelijk vooral bepaald door een gevoel. Dat begrijpen wij als geen ander. Kom dus gerust eens ‘sfeer proeven’ en kennismaken!
U en uw kind zijn van harte welkom.

Gun uw kind een leerzame en fijne tijd op De Boswaid!